رابطه بین خلاقیت و هوش :

همبستگی بین آزمونهای خلاقیت و  آزمونهای هوش بسیار پایین است . (تورنس ، 1975 ) همبستگی بین آزمونهای هوش و  آزمونهای خلاقیت را در 179 پژوهش که به همین منظور انجام گرفته اند محاسبه کرده و ضریب 20% را گزارش نموده است . (سیف ، 1370 ص 549 )

همچنین تورنس (1967 ) با مرور مطالب و نوشته های موجود نتیجه گرفت که بهترین تخمین همبستگی میان خلاقیت و هوش ، هنگام استفاده از اندازه های هوش بهر کلامی حدود 20% و هنگام بهره گیری از اندازه های غیر کلامی 6% است اما این همبستگی در صورت همگن بودن گروههای مورد مطالعه کمتر خواهد شد ( گیج ، برلاینر ، 1374 ص242 )چند تن از محققان واز همه برجسته تر ، رو (1953 ) و مک کینون ( 1968 ) این مسأله را از طریق آزمایش هوش افراد بسیار خلاق بررسی کرده اند . بطور کلی افراد خیلی خلاق ، از مردم عادی باهوش ترند ، برای مثال هوش بهر افرادی که مورد مطالعه رو ومک کینون قرار گرفتند ( فیزیک دانان ، زیست شنا سان ، دانشمندان علوم اجتماعی ، ریاضی دانان و معماران نامدار ) 120 تا 177 بود .افراد بسیار خلاق دارای نمره های هوشی بالاتر از حد متوسط بودند ، ولی آنها از همکاران غیر خلاق خویش خیلی درخشان تر نبودند .( گلاور ، برونینگ ،1375 ، ص234 )

لفرانکویس (1370 ، ص364 ) به نقل از کتزلزو جکسون می نویسد برخلاف این حقیقت که دانش آموزان خلاق بخوبی دانش آموزان باهوش تر پیشرفت می کرده ولی الزاماً باهوش ترین شاگردان نبودند . این مطالعه را می توان به مثابه اینکه یک رایطه نسبتاً پایین بین خلاقیت و هوش اشاره می کند تعبیر کرد .باور شایع این است که خلاقیت از هوش جدا است . بینش بالینی  آزمون گیری مبین آن است که کودکان حاضر در هر یک از گروه های چهارگانه مرکب از خلاقیت و هوش دارای ویژگیهای مشخص مربوط هستند .کودکان دارای قوه خلاقیت بالا و هوش زیاد می توانند کنترل و آزادی را در خود افزایش یا کاهش دهند آنها می توانند رفتارهای کودکانه ونیز رفتارهای بزرگسالان را از خود نشان دهند .کودکان دارای خلاقیت بالا و هوش کم اغلب با مدرسه وبا خود در تعارض شدید بسر می برند . آنها احساس بی کفایتی و نا شایستگی دارند . بهترین عملکرد این گروه در محیطهای بدون فشار روانی دیده می شود .کودکان دارای قوه خلاقیت کم و هوش سرشار  معتاد  کارهای  مدرسه  هستند  آنها  برای کسب  امتیازهای  تحصیلی  متداول  سخت می کوشند و اگر موفّق نشوند خیلی آزرده می شوند .کودکان دارای قوه خلاقیت کم و هوش اندک برای خو گرفتن با محیط مدرسه که برای آنها سردرگم کننده است به فعالیتهای دفاعی مختلفی روی می آورند .( گیج و برلاینر ، 1374  ص242 )

بطور خلاصه موارد زیر برخی از نتایجی است که از پژوهشهای مختلف درمورد هوش و خلاقیت بدست آمده است : ( به نقل از سلیمانی ، 1381 ص 19 )

1-   هوش و خلاقیت دو کیفیت متفاوت هستند.

2-    هر فرد با هوشی الزاماً خلاق نیست .

3-    همه افراد خلاق حتماً از هوش بالایی برخوردار نیستند .

4-    برای خلاق بودن به حداقلی از هوش نیاز است .

+ نوشته شده توسط باقرپور در یکشنبه سی ام فروردین ۱۳۸۸ و ساعت 21:46 |